Игра

Правила за провеждане на промоционалната игра „Какво ще сготвя с Philips Aiirfryer?“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА „Какво ще сготвя с Philips Aiirfryer“

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Играта „Какво ще сготвя с Philips Aiirfryer“(наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.
1.2. С регистрацията си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.
1.3. Настоящите правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и са публично оповестени на www.goodlife.bg.

Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.4. Играта предоставя възможност за получаването на следната награда: Един уред за готвене/пържене Philips Airfryer.
1.5. Наградата ще получи само един участник.
Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 5 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатори на Играта са рекламната агенция „ОМ СОФИЯ“ ООД, ЕИК 131062990 („Агенцията“) и „Уан Шеър Комюнити” ЕООД, ЕИК 201039517 (Goodlife), които общо се наричат „Организатор”. Goodlife осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта, а Агенцията осъществява контрол върху провеждането на Играта.
2.2. Играта е инициирана и се провежда по възложение на Филипс България ЕООД, с адрес София 1715, Бизнес Парк София, сграда 12 бх.Б, който осигурява наградата за участниците, спечелили от Играта.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Играта се провежда в периода от 20.05.2016 година до 10.06.2016 година включително.

В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.goodlife.bg.
3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: www.goodlife.bg и фейсбук страницата на Goodlife.bg.
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, „ОМ София ООД“, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).
4.2. Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода 20.05.2016 година до 10.06.2016 година се е регистрирало за участие в Играта, изпратило е рецепта и е приело настоящите Общи условия.
4.3. В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрирането си за участие в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
4.4. Всеки участник може да участва само веднъж. Участия, осъществени некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни, като Огранизаторът е оправомощен да отстрани участника от участие в Играта на това основание. Организаторът при всички случаи ще приема за един и същ участник, всеки който е посочил един и същ e-mail или телефон. Организаторът не носи отговорност при предоставяне на данни от трети лица без предварителното съгласие или знание на съответния участник.
4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Играта, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ
5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес: www.goodlife.bg.
5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на www.goodlife.bg.
5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което е осъществило регистрация в регистрационната форма, следваща викторината в Играта.
5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само веднъж.
5.6. В приложението на Играта всеки участник трябва да изпрати рецепта, която описва какво би сготвил с Philips Airfryer и да се регистрира в регистрационната форма, в рамките на срока на Играта.
От изпратените рецепти жури в състав – Десислава Георгиева и Стоян Георгиев, редактори в сайта Goodlife.bg, ще избере 5 рецепти, които ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на Goodlife.bg с периода 04.06.2016-09.06.2016.
Авторът на една от 5-те публикувани рецепти, събрала най-много харесвания от потребителите на фейсбук страницата на Goodlife.bg, ще спечели голямата награда – един уред Philips Airfryer.
Организаторът изпраща уведомление до всички всички номинирани автори на рецепти на 04.06.2015 г. на посочените от печелившите електронни адреси.
5.7. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Играта за регистрация, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма и др.
5.8. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 5.7, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Играта, включително губи правото си да получи спечелена награда от Играта, ако е бил определен за печеливш.
РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Организаторът се свързва с участникът, спечелил награда от Играта, в срок до две седмици от провеждане на Играта, на посочените координати от страна на участника. Всеки участник следва да представи адрес, на който да му бъде доставена съответната награда. Доставката се извършва чрез куриерска компания за сметка на Организатора.
6.2. В случай че участник откаже да приеме наградата или Организаторът не успее да се свърже с участник поради техническа невъжмоност или поради грешно предоставени данни, се счита, че участникът се отказва от това участие и Организаторът има право на негово място да избере друг участник, който да получи наградата.
6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.
6.4. Организаторът не поема разноските по транспорт и доставка на наградат и не носи отговорност за дефекти или забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответната куриерска компания.
РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати известие до следния адрес: България, гр. София, ул. Нишава 37, Goodlife.bg
7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата www. goodlife.bg и или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.
РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата www.goodlife.bg или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.
8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.
РАЗДЕЛ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
9.1. Участието в Играта е доброволно. За участието в Играта всеки участник предоставя на Организатора и неговите партньори по отношение провеждането на Играта трите си имена, телефон и e-mail за контакт. Организаторът и неговите партньори носят пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.
9.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.
9.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.
9.4. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни, и в случай че след поискване от страна на Организатора участник не е предоставил точни или коригирани данни, участието на участник в Играта се преустановява.
9.5. Организаторът и неговите партньори не носят отговорност и не дължат обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.
9.6. Организаторът декларира и осигурява неговите партньори да не предоставят данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.
9.7. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.
9.8. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора и неговите партньори лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата goodlife.bg за периода на провеждане на Играта.
10.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
10.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.
10.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.
10.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.
10.6. Настоящите правила влизат в сила на 20.05.2016 г. и важат за целия период на провеждане на Играта като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.

Телефон за контакти във връзка с Играта: 0888520009